Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatkezelő neve: Eger Labdarúgó Sport Kft. (a továbbiakban Adatkezelő)

Képviseli: Farkas Balázs ügyvezető

Székhelye: 3300 Eger, Északi Sporttelep utca 1.

Cégjegyzékszáma: 10-09-035688

Adószáma: 25526477-2-10

Email elérhetősége: vezetes@egerse.hu, titkarsag@egerse.hu

Telefonos elérhetősége: +36304287181

WEB lapja: www.egerse.com

Adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelő nem alkalmaz.

 

 

 1. Jogszabályi háttér

Jelen tájékoztató az Alaptörvény VI. cikk (3)(4) bekezdései, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) által meghatározott jogok és kötelezettségek alapján készült.

 

 1. Alapfogalmak (Infotv. 2§-a alapján)

 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

 

 1. Az adatkezelés módja
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Így a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és tisztességes eszközökkel kell, hogy történjenek és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fenn kell, hogy álljanak. Szükséges, hogy az adatkezelésnek a 4. pontban részletezettek szerint legyen egy megfelelő jogalapja. Az átláthatóság alapján az adatkezelésnek mindig úgy kell történnie, hogy az érintett a teljes adatkezelés ideje alatt tisztában legyen a teljes adatkezelés minden őt érintő körülményével. Az érintettnek joga van mindezeket megismerni, az adatkezelőnek pedig kötelezettsége van, hogy mindezeket az érintett tudomására hozza.
 • Az adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása esetén az adatkezelő erről az érintettet tájékoztatja, ehhez hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Az adatkezelő a számára megadott adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért az azokat megadó személy felel.
 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelő a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát nem ellenőrzi, így a hozzájárulás jogszabályi megfelelőségéért az érintett és a szülői felügyeletet gyakorló személy szavatolnak.

 

 1. Az adatkezelésben érintett személyek köre és az adatkezelés jogalapja (GDPR 6.cikk)

Az adatkezelés jogalapját az érintett a megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, illetve az alábbi táblázatban részletezett dokumentumok elolvasásával, megértésével és aláírásával adja meg.

 

  Személyek köre Önkéntes hozzájárulás megadásának dokumentuma
1. Az edzéseken, táborokban résztvevő gyermekek és törvényes képviselőik Belépési nyilatkozat

Jelentkezési lap

Szülői hozzájárulási nyilatkozat

GDPR 6.cikk (1) a)

2. Munkavállalók Mt. szerinti Munkaszerződés

GDPR 6.cikk (1) a)

3. Megbízó, megbízott Ptk. szerinti Megbízási szerződés

GDPR 6.cikk (1) b)

4. WEB oldal, közösségi oldalak használói Adatvédelmi tájékoztató

GDPR 6.cikk (1) a)

5. Szállítók, vevők Ptk. szerinti Szerződés

GDPR 6.cikk (1) b)

6. Épületbe belépőkről, bent tartózkodókról készülő felvétel Kihelyezett tájékoztatók a megfigyelő rendszer alkalmazásáról

GDPR 6.cikk (1) f)

 

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály (Ptk., Mt.) alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles adatait megadni és az adatkezeléshez hozzájárulni, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok hiányában az adatkezelő sem polgári jogi, sem munkajogi jogviszonyt nem tud kezdeni, illetve fenntartani vele.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

Az adatkezelő által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

 1. Az adatkezelés célja és időtartama
Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama
A jelentkezéskor kiskorú személy felett felügyeletet gyakorló személy neve, telefonszáma, e-mail, posta címe. Kiskorú gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, fényképe, MLSZ tagsági száma, kódja Önkéntes hozzájárulás alapján (belépési nyilatkozat), kapcsolattartás,

MLSZ IFA részére adattovábbítás

Személyes adatok a sportról szóló 2004. évi I. törvény 5§ alapján 1 év

Számla – a kiadását követő 8 év (Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 §)

A nyári táborba jelentkezéskor kiskorú személy felett felügyeletet gyakorló személy neve, telefonszáma, e-mail, posta címe. Kiskorú gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, fényképe, TAJ száma, ételallergia, gyermeket szállító családtag elérhetősége Önkéntes hozzájárulás alapján (jelentkezési lap, adatvédelmi nyilatkozat, egészségügyi nyilatkozat), kapcsolattartás, orvosi ellátás Személyes adatok – nyári tábor végétől számított 3 hónap,

Számla – a kiadását követő 8 év (Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 §)

Sport edzéseken, rendezvényeken a résztvevőkről készült fénykép és videófelvétel Önkéntes hozzájárulás (belépési nyilatkozat, jelentkezési lap, munkaszerződés, megbízási szerződés) alapján, célja a dokumentáció, a tájékoztatás Sport-, képzési tevékenység tartama alatt, illetve résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
Magánszemély munkavállaló neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele Önkéntes hozzájárulás (munkaszerződés) Munkaviszony tartama, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a munkaügyi iratok megőrzése a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő ötödik év végéig
Magánszemély megbízott

neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele

Szerződés teljesítése (megbízási szerződés) Számlához kapcsolódóan a kiadását követő 8 év (Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 §)
Adatkezelő közösségi oldalainak használóinak adatai (nem zárt csoport)

Facebbok/Youtube/Instagram

Valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Youtube/Instagram oldalakon és „lájkolta” az adatkezelő oldalát: információ nyújtása, kapcsolattartás Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, a jogalapról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelésre az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Adatkezelő közösségi oldalainak használóinak adatai (zárt csoport)

Facebbok/Youtube/Instagram

Valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Youtube/Instagram oldalakon és kérte felvételét a zárt csoportba, számára többlet információ nyújtása, kapcsolattartás A jelentkezés elfogadásától a kilépésig/kizárásig. Az adatkezelés a közösségi oldal zárt csoportjában történik.
Sajtó képviselői- név, telefonszám, e-mail cím Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás, tájékoztatás Szakmai kapcsolat végétől számított 1 év
Társas vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma Szerződés teljesítése, kapcsolattartás  
Egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma Szerződés teljesítése, kapcsolattartás Keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 §)
Épületbe belépők képmása Jogos érdek, lásd az Adatkezelési tájékoztatót az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról 7 nap

 

 1. Adatkezelésre jogosult személyek
  Név Beosztás Elérhetőség
1. dr. Vitányi László klubigazgató igazgato@egerse.hu
2. Béres Mihály operatív vezető miska720323@gmail.com
3. Horváth Ildikó irodavezető info@egerse.hu
4. dr. Garamszegi Dóra jogi vezető titkarsag@egerse.hu
5. Barta Krisztián létesítményvezető igazgato@egerse.hu
6. Tiszlavicz Luca média vezető marketing@egerse.hu

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

(Info tv. II./A fejezet)

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogaz érintett kérheti, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Hozzáféréshez való jog: az érintett kérheti, hogy személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsájtja.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

Törléshez való jog: az érintett kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje.

Helyesbítéshez való jog: az érintett jelezheti, hogy az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az adatkezelőnek haladéktalanul pontosítani vagy helyesbítenie kell.

A hozzáféréshez való jog: az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

 

Az adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, illetve a 6. pontban megjelölt e-mail címek bármelyikén.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, javasolt az előszőr az adatkezelőnél megtenni.

Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) fordulhat az alábbiak szerint.

A NAIH által lefolytatandó eljárás panaszra történő megindításához szükséges, hogy a bejelentést tevő valamely azonosított személy legyen.

a.) elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfélként, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy esetén):

 • írásban postai úton, a bejelentő természetes személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely a kerület megjelölésével; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén,
 • személyes átadással, a személyazonosság igazolását és a – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül;
 • személyhez kötött elektronikus aláírással ellátott csatolmánnyal rendelkező elektronikus levélben a Hatóság elektronikus levelezési címén.

 

A NAIH elérhetőségei (KR ID: 429616918)

E-mail / Levelezési cím

ugyfelszolgalat@naih.hu

1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím

1055 Budapest,

Falk Miksa utca 9-11, +36 (30) 683-5969

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról

Érdekmérlegelési teszt

 

Az adatkezelő neve: Eger Labdarúgó Sport Kft. (a továbbiakban Adatkezelő)

Képviseli: Farkas Balázs ügyvezető

Székhelye: 3300 Eger, Északi Sporttelep utca 1.

Cégjegyzékszáma: 10-09-035688

Adószáma: 25526477-2-10

Email elérhetősége: vezetes@egerse.hu, titkarsag@egerse.hu

Telefonos elérhetősége: +36304287181

WEB lapja: www.egerse.com

Érintettek köre: Adatkezelő munkavállalói, illetve a 3300 Eger, Északi Sporttelep utca 1. szám alatt található ingatlanba érkező, ott tartózkodó vagy onnan távozó természetes személyek.

 

Adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelő nem alkalmaz.

 1. BEVEZETÉS
 2. Jogszabályi háttér

Jelen tájékoztató az Alaptörvény VI. cikk (3)(4) bekezdései, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII törvény által meghatározott jogok és kötelezettségek alapján készült.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az adatkezelést az adatkezelő GDPR rendelet 6.cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeke, illetve az Info tv. 5§ (1) bek. c) pontja szerinti érdek (az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése) céljából végzi munkavállalói, sportolói, illetve az épületbe belépő egyéb személyek esetében.

 1. Az adatkezelés célja

– Az Adatkezelő székhelyén, a székhelyen található ingatlanok területén tartózkodó személyek tulajdonában, vagy használatában lévő vagyontárgyak védelme,

– személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az esetleges jogsértések bizonyítása,

-az Adatkezelő székhelyének, valamint az ott tartózkodó természetes személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme,

-az üzleti titkok és személyes adatok védelme (a székhelyen található számítógépeken, illetve papír alapú dokumentumokban tárolt adatok),

– a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése,

– panaszok kivizsgálása.

4 Kamerák felsorolása

Kamera felvétel Megfigyelési cél
1. kamera Főbejáraton érkező és távozó természetes személyek képmásának rögzítése

A főbejárat előtt parkoló gépjárművek (különös tekintettel Adatkezelő tulajdonában és használatában lévő gépjárművek) képmásának rögzítése

2. kamera Főbejáraton érkező és távozó természetes személyek képmásának rögzítése

A főbejárat előtt parkoló gépjárművek (különös tekintettel Adatkezelő tulajdonában és használatában lévő gépjárművek) képmásának rögzítése

3. kamera Baloldali lelátóra érkező. illetve onnan távozó természetes személyek képmásának rögzítése
4.kamera A pálya bal oldalán lévő nagykapun át érkező, illetve távozó természetes személyek képmásának rögzítése.

A

5.kamera Bal oldali folyosón közlekedő természetes személyek képmása, cél az öltözőkben lévő vagyontárgyak, illetve a tárolókban elhelyezett vagyontárgyak védelme.
6.kamera Jobb oldali folyosón közlekedő természetes személyek képmása, cél az öltözőkben lévő vagyontárgyak, illetve a tárolókban elhelyezett vagyontárgyak védelme.
7.kamera Baloldali lelátóra érkező. illetve onnan távozó természetes személyek képmásának rögzítése
8.kamera Baloldali lelátóra érkező. illetve onnan távozó természetes személyek képmásának rögzítése
9.kamera Főbejáraton érkező és távozó természetes személyek képmásának rögzítése

A főbejárat előtt parkoló gépjárművek (különös tekintettel Adatkezelő tulajdonában és használatában lévő gépjárművek) képmásának rögzítése

10.kamera Baloldali lelátóra érkező. illetve onnan távozó természetes személyek képmásának rögzítése
11.kamera A jobb oldali és a bal oldali lelátót összekötő teraszon közlekedő természetes személyek képmása. Cél az innen megközelíthető és Adatkezelő tulajdonában lévő büfé vagyontárgyainak a védelme, illetve a szintén innen (is) megközelíthető irodák védelme.
12.kamera A jobb oldali és a bal oldali lelátót összekötő teraszon közlekedő természetes személyek képmása. Cél az innen megközelíthető és Adatkezelő tulajdonában lévő büfé vagyontárgyainak a védelme, illetve a szintén innen (is) megközelíthető irodák védelme.
13.kamera Jobboldali lelátóra érkező. illetve onnan távozó természetes személyek képmásának rögzítése.
14.kamera Földszinti előtér, az emeletre induló lépcsősor alja. Az érkező és távozó magánszemélyek képmásának rögzítése, illetve az emeletre felmenő, onnan lejövő magánszemélyek képmásának rögzítése az irodákban lévő vagyontárgyak védelmének érdekében.
15.kamera A pályák előtere, cél az épületből a kültéri pályákra kimenő, vagy onnan az épületbe bejövő magánszemélyek képmásának rögzítése.

A kamerák pontos elhelyezkedése

 

 1. Személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama

A kamerás megfigyelés alkalmával a kezelt személyes adatok köre az érintettek képmása.

Adatkezelő a képfelvételeket legfeljebb 7 (hét) naptári napig tárolja. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket az Adatkezelő törli a későbbi felhasználás lehetőségének kizárásával.

 

 1. Az érintettek érdekei

Az érintett személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme.

 

 1. Az érintettek jogai

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A videokamerás megfigyelés esetében ez azt jelenti, hogy amennyiben semmilyen módon nem tárolnak vagy továbbítanak adatokat, akkor a valós idejű megfigyelés idejének letelte után az adatkezelő csak arról adhat tájékoztatást, hogy személyes adatok kezelése már nincs folyamatban

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jelezheti, hogy az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az adatkezelőnek haladéktalanul pontosítani vagy helyesbítenie kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

Törléshez való jog

Ha az adatkezelő a valós idejű megfigyelésen túl is folytatja a személyes adatok kezelését (például tárolás útján), akkor az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerint kérelmezheti a személyes adatok törlését.

Tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján) alapuló videokamerás megfigyelés vagy közérdekű feladat (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja) végrehajtásának szükségessége esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Ha az adatkezelő nem bizonyítja az érintett jogaival és érdekeivel szemben elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogos okok meglétét, akkor fel kell hagynia a tiltakozó egyén adatainak kezelésével

 1. MÉRLEGELÉSI FOLYAMAT
 2. Mérlegelés elvégzése

Miért szükséges az adott adatkezelés?

Az Adatkezelő székhelyén, a székhelyen található ingatlan területén tartózkodó személyek tulajdonában, vagy használatában lévő vagyontárgyak, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az esetleges jogsértések bizonyítása végett, valamint az Adatkezelő székhelyének, valamint az ott tartózkodó természetes személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme érdekében szükséges.

Miért arányos az adott adatkezelés?

Az adatkezelés arányos, mert az érintettek jogai csak a célok (élet, testi épség védelme, vagyonvédelem) elérésével arányosan kerülnek korlátozásra, a kamerás megfigyelés nem okoz olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az elektronikus megfigyelés törvényes céljával. Az Adatkezelő rejtett kamerát nem üzemeltet, valamint nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, így a kamerafelvétel az érintettre a lehető legkisebb korlátozással jár.

Az ingatlan mérete, az ingatlanban található vagyontárgyak értékének nagysága, az ingatlanban megforduló személyek nagy száma miatt az adatkezelés más módon nem megoldható. Az adatkezelő költséghatékonysági szempontból döntött a kamerarendszer kiépítése miatt az I./3. pontban részletezett célok elérése érdekében.

 

 1. Az adatkezelés során alkalmazandó elvek

A célhoz kötöttség elve

Adatkezelő a kamerával végzett megfigyelést csak az emberi élet és testi épség védelme, illetve vagyonvédelmi célból alkalmazza. A felvételek ebből a célból kerülnek rögzítésre, adatkezelés nem történik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adattakarékosság elve

Adatkezelő a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelése csak a cél szempontjából megfelelő, releváns, csak a szükségesre korlátozódó.

A korlátozott tárolhatóság elve

A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 7 nap elteltével a rendszer automatikusan törli, kivéve, ha az érintett a felvétel zárolását kéri.

Az integritás elve

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített képfelvételek az adatkezelő székhelyén lévő számítógépek szerverén tárolja.

 

 1. Adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedések

A GDPR 24. cikk (1) bekezdése és az Info tv. 25/I §-a alapján az Adatkezelő az alábbi szervezési és technikai intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy az adatkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.

 • A személyes adatok kezelésére használt rendszerek folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritás.
 • A képfelvételek megtekintésére, visszanézésére szolgáló monitorok elhelyezésénél Adatkezelő tekintettel van arra, hogy azt az Adatkezelő által kijelölt természetes személyeken kívül és más ne láthassa.
 • A tárolt kamerafelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából történhet. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 • A tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, jelszóval történhet.
 • A jogosultság megszűnése esetén a kamerafelvételekhez történő hozzáférést meg kell szüntetni.
 • A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés nem történik.
 • Adatkezelő honlapján és a székhelyén megtalálható tájékoztató útján teszi megismerhetővé adatkezelésének az érintett számára releváns szabályait.
 1. A jogos érdek vizsgálata

A jogos érdek megfelelően konkrét mivel pontosan meghatározott, hogy az Adatkezelő létesítményében a személyi és a vagyoni védelem megvalósulásához, a rendkívüli eseményre utaló gyanú kivizsgálásához szükséges az érdekmérlegelés tárgyát képező adatkezelési tevékenység végzése.

A jogos érdek valódi, hiszen a személy- és vagyonvédelem jogszabályok által is védendő értékek, az Adatkezelő létesítményeiben felmerülő rendkívüli eseményekre utaló gyanú kivizsgálásához pedig alapvető gazdasági és üzleti érdeke fűződik az Adatkezelőnek.

A jogos érdek aktuális, hiszen a személy- és vagyonvédelem, valamint a rendkívüli események kivizsgálása az adatkezelő gyakorlatában állandóan, folyamatosan vagy rendszerint előforduló szükségleten, illetve eseményeken alapszik.

A személy- és vagyonvédelem össztársadalmi érdek, hiszen összefügg az esetleges bűncselekmények hatékony felderítésével, s így a közbiztonsággal (emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme).

 

A fent leírtak alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a szükségesség kérdése.

III. SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG

 1. Az adatkezelés szükségessége

Egyértelmű és világos, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez szükséges és alkalmas. A képfelvevő elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés a létesítmény védelme, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében valamint vagyonvédelem, valamint panaszok jogszerű kezelésének céljából történik.

E célok eléréséhez a zártláncú kamerarendszer működtetése döntő mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, jogsértések pedig nagyrészt kivizsgálhatóak a képfelvételek megtekintésével.

Minden kihelyezett kamera esetében az adatkezelés szükségességét a fenti célok figyelembevételével vizsgálta az Adatkezelő.

 1. Alternatív megoldások vizsgálata

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika, mellyel képfelvételek készítése nélkül rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy esetleges panasz, baleset vagy bűncselekmény kapcsán, így a célok elérése más, az érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó módszerrel nem biztosítható.

Az épület rendelkezik riasztóval, de ez a rendszer csak éjjel használható és nem nyújt segítséget a panaszok, balesetek kivizsgálására és a bűncselekmények felderítésére, az elkövetők beazonosításában. A felvételek anonimizálása pedig lehetetlenné tenné a fenti célok elérését. A felvételek tárolása pedig logikus követelmény a cselekmények bizonyítására, ellenőrzésére.

Fentiek alapján az adatkezelés szükségessége fennáll, így a továbbiakban vizsgálható az arányosság kérdése.

 1. AZ ÉRDEKEK ARÁNYOSSÁGÁNAK MÉRLEGELÉSE
 2. Az érdekek arányosságának mérlegelése

– Az adatkezelői érdekek természete és jellege

Az adatkezelő védeni kívánt érdeke jogilag védett, társadalmilag is elismert érdek.

Az adatkezelő jogos érdeke kiemelkedő fontosságú, jogilag elismert érdek.

– Az érintett érdeke

Az adatkezelés az érintett Ptk-ban személyiségi jogként nevesített képmáshoz való jogát érinti, illetve az érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amely az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Ezen jogok az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján kizárólag szükséges és arányos módon korlátozhatók.

 1. A kezelt adatok jellege

A kezelt személyes adatok a biztonsági kamera felvételei, az érintettek képmására, mozgására, tartózkodására, magatartására vonatkozó információk.

A kamerák látószöge a céljukkal összhangban lett beállítva, a kezelt személyes adatok azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és vagyonvédelmi cél eléréséhez. A felvételek tárolása az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig történik.

 1. Az adatkezelés hatásvizsgálata

Az érintett számára az adatkezelés előnnyel is járhat, hiszen egy, az érintett által elszenvedett esetleges baleset vagy bűncselekmény felderítésében, illetve az érintett által vagy ellene benyújtott panasz kezelésében is szerepet játszhatnak a felvételek, illetve az adott adatkezelési tevékenység az érintettek személyi és vagyoni védelmét is szolgálja.

Az adatkezelés negatív oldala lehet hogy az, az érintett beleegyezése nélkül történik, azonban a fent felsorolt pozitív hatások, illetve az adatkezelés időben és hozzáférésben való korlátozott volta ezt a negatívitást csökkenti.

A felszerelt elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének nem célja az azon szereplők megfigyelése, vagy nem célhoz kötött ellenőrzése.

 1. Az érintettek helyzete

Érintettek az adatkezelő munkavállalói, illetve a 3300 Eger, Északi Sporttelep utca 1. szám alatt található ingatlanba érkező, ott tartózkodó vagy onnan távozó természetes személyek.

Az ingatlanban kameratérkép, illetve tájékoztatók lettek jól látható helyekre kifüggesztve, így az érintettek az adatkezelésről tudomást szerezhetnek, annak hatásai számukra előre láthatóak és kiszámíthatóak.

 

 1. Az érdekmérlegelés eredménye

 

Az adatkezelő ingatlanában a személy- és vagyonvédelem olyan érdek, amely nem csak az adatkezelő érdekének tekinthető, hiszen az élet és testi épség védelme társadalmi érdek is. Az adatkezelő jogszerű panaszkezeléshez fűzött jogos érdeke az adatkezelő általi bizonyítási lehetőséghez fűződő alapvető érdek. A rendkívüli események bekövetkezése esetén történő adatkezelés az adatkezelő alapvető üzleti és gazdasági érdekeit szolgálja, illetve vagyonvédelmi szempontból is fontos. Azon tény figyelembevétele, hogy az említett érdekek megvalósítása az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik, egyértelműen megállapítható, hogy az adatkezelő érdeke valós és jogszerű, kellően meghatározott, valódi és aktuális.

Az eddigiekben részletezett célok (személy-és vagyonvédelem, jogszerű panaszkezelés, rendkívüli események gyanúja esetén kivizsgálás) eléréséhez az adatkezelő olyan technikai intézkedéseket használ, amelyek alkalmasak az adott személy és cselekményének felismerésére, illetve a képi megjelenítés elengedhetetlen a minél pontosabb információszerzéshez.

Egyéb alternatív, kevésbé korlátozó eszköz nem áll az adatkezelő rendelkezésére a jogos érdek elérésére. A felvételek anonimizálása lehetetlenné tenné a felvételeken szereplő személyek beazonosíthatóságát, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg. A felvételek tárolása nélkül pedig az azokon szereplő információk nem szolgálhatnának a cselekmények bizonyítására, ellenőrzésére.

Közérdekként értelmezhető az adatkezelőnek azon érdeke, hogy egy panasz esetén bizonyítási lehetőséggel rendelkezzen, hiszen ebben a körben az adatkezelő jogos érdeke egybe esik a jogszerű panaszkezeléshez fűződő érdekkel.

Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

 

Eger, 2022. 09. 15.